Gedragsregels

Vertrouwenspersonen

Als vereniging willen we voor álle leden een veilige en
prettige omgeving creëren waar gesport kan worden. Mocht
je dit anders ervaren, een melding willen doen of je
zorgen willen uiten? Dan kun je contact opnemen met één
van onze vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Dit
zijn:
Anne-Sophie Verberne: 0628043716
Cor Bergshoeff: 06-38041788
Mocht je met iemand buiten de vereniging om willen praten,
dan is dit uiteraard ook mogelijk. Vanuit de volleybalbond
(de Nevobo) is er een vertrouwenspersoon aangesteld en dit
is:
Janine Pleizier: 06-46317335

 

Gedragsregels Volleybalvereniging DOS

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen
je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit,
bijvoorbeeld bij het bestuur of vertrouwenspersoon. Voor
vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum
Veilige Sport Nederland.
Is actief. We doen mee en helpen waar nodig is en steunen
de vereniging op een positieve manier.
Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor
de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je
trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je
taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef
iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
We praten met elkaar en niet over elkaar.
Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af,
luister naar instructies en houd je aan de regels.
Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk,
respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes
achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de
afvalbakken.
Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale
sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
Houdt zich aan de regels. Lees deze gedragsregels en
eventuele teamafspraken, en houd je daar ook aan.
Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen
en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,

seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of
andere kenmerken.
Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen
verbaal of fysiek geweld.
Nuttigt tijdens het sporten geen alcohol.
Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld
overtredingen van deze gedragsregels bij het bestuur en/of
de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of
NeVoBo. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij
het Centrum Veilige Sport Nederland.
DOSsers die zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen
hierop aangesproken worden.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en
sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo
wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je
op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze
ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te
weten te komen
Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en
functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling
als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een
verklaring omtrent gedrag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
overleggen.
Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook)
afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je
positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht
uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van
(machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte
opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen
enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met
minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over
seksuele intimidatie en misbruik.
Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet
verder binnen in het privéleven van sporters  dan
noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de
ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals
kleedkamers of douches.
Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen
en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,

seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of
andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van
gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet
wordt gebracht. Gedraag je respectvol, onthoud je van
beledigende opmerkingen.
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of
vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in
strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets
aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan
aan het bestuur.
Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat
iedereen de gedragsregels naleeft.
Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam
en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven
aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of
contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport
Nederland.
Drinkt tijdens het trainen en coachen geen alcohol en
spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt
gedronken.

Een bestuurder of andere functionaris:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een
sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook
wordt ervaren.
Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de
vereniging en richt je op het belang van de leden.
Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het
eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te
geven in je handelen en beweegredenen.
Is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afsprakennd.
Gebruik informatie alleen voor het doel van de
organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie
niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke
behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees
zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en
functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke
informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er
begrip is voor de gekozen richting.
Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul
geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in
strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een
eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie
of van een financieel belang in een organisatie met

verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in
andere organisaties en van nevenfuncties. Voorkom bij
samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van
bevoordeling in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen.
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van
gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet
wordt gebracht. Gedraag je respectvol, onthoud je van
beledigende opmerkingen.
Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en
grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het
onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de
organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend
gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed
adequaat op tegen het schenden van regels en normen door
sporters, werknemers, supporters en anderen.
Spant zich in om te werken met integere werknemers,
functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers,
leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je
sportorganisatie intern en extern handelt met personen en
organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Vraag een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in
relatie tot de beoogde functie.
Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat
iedereen de gedragsregels naleeft.

Een scheidsrechter:

Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en
voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.
Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in
samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders.
Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de
veiligheidsnormen en -eisen.
Organiseert een goede samenwerking met de andere
arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn.
Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief
verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het
beleid rond sportief gedrag.
Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking
met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de
naleving van de reglementen, deze gedragscode en andere
normen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het
eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht
bestaat in het handelen en de beweegredenen.
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van
gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet
wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan
van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden
aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met
de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden
om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het
bestuur.
Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of
vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches,
bestuurders, of derden  om iets te doen of na te laten wat
in strijd is met de integriteit van de sport.
Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters, ook als
hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

De supporter:

Steunt en moedigt de spelers/team op een positieve manier
aan.
Is positief en vermijdt in alle omstandigheden kritiek of
verwijten aan spelers, tegenpartij, trainers, andere
supporters en officials.
Mengt zich niet in de ploegopstelling, speelwijze of
beslissingen van trainer/coach.
Respecteert de beslissingen van de wedstrijdleiding. Het
negatief benaderen of persoonlijk kritiek leveren op
scheidsrechters wordt niet geaccepteerd door de
vereniging.
Respecteert de tegenstander. Deze worden niet beledigd of
met negatieve kritiek overladen.